โรงเรียนของเรา

     ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

     โรงเรียนเยาวเรศวิทยา  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2545  เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ  จัดตั้งโดย นางสาวเยาวเรศ  ยศเมฆ ตั้งอยู่เลขที่ 161/4 หมู่ 2 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนเนื้อที่ 5 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียน 5 หลัง ได้แก่ ห้องผู้รับใบอนุญาต ห้องผู้จัดการ ห้องผู้อำนวยการ ห้องธุรการ ห้องเรียนจำนวน 21 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องประชุม
ห้องพยาบาล โรงอาหาร สนามเด็กเล่น สนามฟุตบอล สวนพฤกษศาสตร์ แปลงเกษตร ฯลฯ
คณะผู้บริหาร นางสาวเยาวเรศ ยศเมฆ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต นางสาววิภารัตน์ ยศเมฆ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และนางสาวปรัศนี อัจจิมาพร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เปิดทำการสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 960 คน ครูและบุคลากรจำนวน 60 คน


     

   

      

   

      

   

 

Visitors: 45,531